تعبیر خواب چشم

محمدبن سيرين گويد: چشم به خواب ديدن مرد بينائي است كه بدان راه هدي يابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بيند كه نابينا شده ، دليل كه از راه هدي گم شده بود يا فرزند وي بميرد. اگر بيند كه يك چشمش كور شد، دليل كه يك نيمه دين او رفته يا گناهي بزرگ كرده باشد به يك دست يا به يك پاي يا به يك اندام ديگر يا مصيبتي به وي رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در چشم سرمه كشيد، دليل كه صلاح دين جويد اگر بيند كه از سرمه مقصودش زينت و آرايش است، دليل كه خويشتن را با امانت وديندار …
به مردمان نمايد تا عزيز گردد اگر بيند كسي سرمه به وي داد تا در چشم كشد، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند كه روشنائي چشم او ضعيف بود به ظاهر و باطن دوروي و منافق است اگر بيند كه بر تن او چشم بسيار است و همه چيزها را به كمال مي ديد، دليل بر زيادتي صلاح وي در دين و به جاي آوردن سنت و فرائض شريعت بود اگر كسي بيند كسي چشم او بركند، دليل كه چيزي كه چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سراي و باغ از نظر او غايب شود چنانكه ديگر باره نبيند. جابرمغربي گويد: اگر بيند چشم وي از آهن است، دليل كه پرده او دريده شود اگر بيند هر دو چشم او آماسيده بود چنانكه چشم باز نمي توانست كرد، دليل كه با مردي مخالف صحبت كند. اگر نور چشم را ضعيف بيند، دليل كه از دين شريعت بي بهره شود اگر بيند در ميان روي او يك چشم است، دليل كه بر زيان او سخن ناسزا رود در باب دين. اگر بيند كه چشمهاي او روشن است و مردمان پندارند كه او كور است يا شب كور، دليل كه باطن او در دين بهتر از ظاهر او بود. اگر بيند چشم كسي سياه است و ازرق شد، دليل بدي و برگشتن حال او بود. اگر بيند هر دو چشم او سياه شد، چنانكه سفيدي نداشت، دليل كه متكبر شود. اگر بيند يك چشم او را آفت رسيد، دليل كه فرزندان او را افت رسد. اگر بيند كسي دست فراز كرد و يك چشم او بركند، دليل كه فرزند او را از راه ببرد. اگر بيند كسي چشم او ببست يا بدست گرفت، دليل كه فرزند او را زياني رسد يا مالش برود يا گناهي كند. اگر بيند از چشم او خون همي ريخت، دليل كه به جهت فرزند، غمي به وي رسد، يا نقصان مال او شود. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند چشم او گوش و گوش او چشم شد، دليل كه زني خواهد كه او را دختري بود و با هر دو مجامعت كند. اگر بيند چشمش بر كف دستش است، دليل كه مال يابد. اگر بيند در چشم او سفيدي بود، دليل كه او را غم و اندوه رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: چشم در خواب، بر هفت وجه است. اول: روشنائي. دوم: دين هدي. سوم: اسلام. چهارم: فرزند. پنجم: مال. ششم: علم. هفتم: زيادتي در دين و مال.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 

 

منابع سایتآرگا _ روزانه _ دانشنامه اسلامی _ تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ بیتوته _ دلگرم _ سلام دنیا _ همگام درس _ فال و خواب _ توپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا