تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ب شروع می شوند

باد

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت…

باد رها كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد…
بادام محمدبن سيرين گويد: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست…
بادروك محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و….
بادريسه ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است…
بادنجان محمدبن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته …
بادورزيدن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن…
باديه باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد…
بادکنک اگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود در خواب کاري است که بزرگ مي نمايد…
بار ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود…
بار كشيدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس…
باران حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون…
بارانداز بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از…
باراني محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه …
باروي محمدبن سيرين گويد: باروي شهر و قلعه و ده، دليل بر پادشاه نمايد يا بر والي …
باز محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او…
بازو محمدبن سيرين گويد: بازوي در خواب برادر بود يا فرزند يا دوست معتمد يا انباز. اگر…
بازوبند ابراهيم كرماني گويد: بازوبند زرين، اگر بيند كه در بازو داشت، دليل كه از برادران يا…
بازي بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به…

باطري

باطري يا قوه منبعي است از الکتريسيته ساکن که براي به کارگيري دستگاه…

باغ از امام صادق ع نقل است که ديدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و…
باغ ديدن حضرت دانيال گويد: ديدن باغ به خواب زن بود. اگر بيند باغ را آب مي داد، دليل كه با…
بافتن بافتن در خواب سفر است و براي زنان تمشيت امور خانوادگي. اگر مردي در خواب…
بافتن جامه ها محمدبن سيرين گويد: بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر…
باقلا محمدبن سيرين گويد: ديدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بي وقت خوردن، اگر…
بالا رفتن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر بالاي كوهي نشسته بود يا بربام و يابر كوشك و مانند…
بالش محمد بن سيرين گويد: بالش درخواب خادم است بيننده خواب را. اگر بيند بالشي…
بالن بالن بر وزن (واگن) يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما نيز وارد گرديده و …
بالن بالن با کسر (لام) از بزرگترين آبزيان زنده زاست که در فارسي آن را نهنگ مي ناميم….
بالن بالن با کسر (لام) از بزرگترين آبزيان زنده زاست که در فارسي آن را نهنگ مي ناميم….
بام اگر بيند بر بام خانه مجهول بود، دليل است كه زني خواهد بر قدر بلندي بام با قدر….
بانگ بانگ صدا است و آواز و اين در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب ديديد که…
بانگ داشتن جانوران محمدبن سيرين گويد: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دليل است بر غم…
بانگ نماز محمدبن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهي معروف…
بانک بانک در زندگي امروز ما بانک جانشين خلف و صديق صرافي هاي قديمي است…
ببر محمدبن سيرين گويد: ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير…
بت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بت مي پرستيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد…
بخشش كردن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال خود را به كار خير بخشش مي كرد، دليل است…

بخشيدن

انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران…

بخور در زندگي امروز ما کمتر بخور مي کنيم مگر در سالنهاي زيبائي که اختصاص به خانم…
بخور كردن محمدبن سيرين گويد: بخور كردن به خواب مال است از مردي بزرگوار، اگر بيند از…
بذر قطونا محمدبن سيرين گويد: كه ديدن بذر قطونا درخواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن…
بربط محمدبن سيرين گويد: بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است…
برج محمدبن سيرين گويد: ديدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و ديدن ثور…
برجستن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از جائي به جائي مي جست، دليل كه حال او…
بُرد محمدبن سيرين گويد: بهترين جامه ها بُرد است. اگر به خواب ديد كه برد از پنبه…
بردار كردن محمدبن سيرين گويد: روزي مردي نزد من آمد و گفت: به خواب ديدم كه مردي را هر…
برف محمد بن سيرين گويد: برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي….
برق محمدبن سيرين گويد: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضي از معبران گفته،…
برگ محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوي بيننده خواب بود…
برگستوان محمدبن سيرين گويد: درخواب استوار و محكم كاري است. اگربيند بر اسبي يا …
برنج محمدبن سيرين گويد: برنج ديدن در خواب، مالي است كه به رنج حاصل شود، به قدر…
بره محمدبن سيرين گويد: بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است. اگر بيند بره را فرا…
برهنگي محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج….
بروت در خواب، دليل بر هيبت مرد كند. اگر بيند كسي بروت او را به مقراض بياراست، به …
بريان محمدبن سيرين گويد: بريان در خواب، خداوند سخن است و فراخي طلب روزي و …
بز بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش…

بُز

محمدبن سيرين گويد: بز در خواب مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود. اگر ديد بز…

بزاز به تازي: جامه فروش بود و ديدنش مردي خطرناك است. زيرا كه بهاي جامه درم…
بزازي بزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز…
بساط بدان كه بساط در خواب شادروان بود. اگر بيند كه بساطي بگسترد وبر وي نشست
بست محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه بست مي خورد يا بست دارد، به قدر آن…
بستان افروز محمدبن سيرين گويد: بستان افروز در خواب ديدن، شادي است، لكن بدين بد است…
بستر محمدبن سيرين گويد: بستر در خواب زن است و نيك و بد آن تعلق به زن دارد. اگر…
بط (مرغابي) محمدبن سيرين گويد: بط در خواب ديدن مال و نعمت است كه بدو رسد، به قدر آن…
بغل محمدبن سيرين گويد: بغل در خواب، دليل بر ملامت و زشتي است كه بدو رسد و…
بقّالي محمدبن سيرين گويد: بقالي كردن در خواب، جهد كردن است در كارها و چيزي…
بلانكيني محمدبن سيرين گويد: بلانكيني در دست داشتن به خواب، دليل كه او را ازكسي…
بلبل ابراهيم كرماني گويد: بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به …
بلبله ابراهيم كرماني گويد: بلبله در خواب كنيزك است. محمد بن سيرين گويد: زن او بود…
بلغم محمدبن سيرين گويد: بلغم در خواب،مالي بود كه به وجه صلاح، آن مال را نفقه…
بلور بدان كه بلور در خواب، زني بي اصل است.اگر بيند بلور داشت ياكسي بدو داد، دليل…
بلوط محمدبن سيرين گويد: ديدن بلوط در خواب، روزي حلال است، به قدر خورده بود. اگر…
بنا بنا و ساختمان در خواب هاي ما آرزو و آمال است و کارهايي است که بر مبنا…
بناگوش در خواب ديدن، پسري خوبروي و مبارك است و هر دو بناگوش دو پسر است…
بندنهادن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه بند آهنين در پاي داشت، دليل كه دين او…

بنده

محمدبن سيرين گويد: هر كه بنده نابالغ را به خواب بيند كه بالغ شده است، دليل…

بنفشه محمدبن سيرين گويد: بنفشه در خواب به وقت خود، دليل كه از زني يا كنيزكي چيزي…
بنياد نهادن محمد بن سيرين گويد: اگر بيندبنياد نو نهاد، فايده بيند از خاص و عام به قدر آن كه…
به دسته اي از معبران اصلا درباره به چيزي ننوشته اند. گوئي در منطقه اي که آن ها…
بِهْ بدان كه استادان اين فن در تاويل به در خواب ديدن، خلاف است. بعضي گويند…
بهار محمدبن سيرين گويد: بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بيند كه فصل…
بهشت محمدبن سيرين گويد: بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده است از خدا…
بوتيمار محمدبن سيرين گويد: بوتيمار به خواب، روزي است. اگر بيند بوتيمار رابگرفت، دليل…
بوريا محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بوريا بيند، دليل كه مردي است خسيس و نيز…
بوزينه محمدبن سيرين گويد: بوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر…
بوسه برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم….
بوسه دادن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست…
بوق زدن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را…
بول ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد. يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا …
بوم به خواب ديدن، مردي دزدِ نابكارِ مفسد است و حسود. اگر بيند با بوم جنگ …
بويهاي خوش محمدبن سيرين گويد: بويهاي خوش و ناخوش ثناي نيك مدح و ذم و سخن ناصواب…
بيابان حضرت دانيال گويد: بيابان در خواب قسمت و روزي است به قدر بزرگي و فراخي آن…
بيت المعمور خانه اي است در آسمان چهارم، برابر كعبه و آن حجگاه فرشتگان بود. محمدبن…
بيد بيد به معني حشره پشم خوار دشمني است ضعيف اما زيانکار و خطرناک. بيد در…
بيد بيد به معني درخت بيد در خواب هاي ما دوستي است مهربان و شفيق و رفيقي…

بيدگوش

گياهي كه برگ بزرگ پهن دارد و آن را شكوفه زرد است، ديدن آن در خواب، زني…

بيشه محمدبن سيرين گويد: بيشه درختان درخواب، زني بود بياباني. اگر ديد كه در بيشه…
بيل محمدبن سيرين گويد: بيل در خواب خادمي است كه كارها كند. ابراهيم كرماني…
بيماري محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به…
بيني حضرت دانيال گويد: بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه…
بيهوشي ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 

منابع سایتآرگا _ روزانه _ دانشنامه اسلامی _ تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ بیتوته _ دلگرم _ سلام دنیا _ همگام درس _ فال و خواب _ توپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا