تعبیر خواب جگر

محمدبن سيرين گويد: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بيند جگر مردم است، دليل كه مال پنهان كرده بيابد و هزينه نمايد. اگر بيند بسيار جگر پخته يا بريان كرده او را حاصل شده، ياخام، دليل است گنج بيابد و جگر گاو و گوسفند هم، دليل بر مال و نعمت است و بعضي از معبران گويند: جگر در خواب ديدن، دليل بر فرزند است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن جگر در خواب، بر سه وجه است.اول: فرزند و مال. دوم: دوست، كه به جاي فرزند بود. سوم: علم. اگر بيند كه از خانه او جگر بيرون مي كردند، يا آتش جگرها را مي سوخت، دليل است پادشاه …
گنج و مال او بستاند. اگر اين خواب عالمي بيند، دليل كه علم ها را جمله فراموش نمايد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 

 

منابع سایتآرگا _ روزانه _ دانشنامه اسلامی _ تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ بیتوته _ دلگرم _ سلام دنیا _ همگام درس _ فال و خواب _ توپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا