تعبیر خواب جُبّه

محمدبن سيرين گويد: جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل كه زن او نيك راي و نيك سيرت است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زن او بدخوي و ناسازگار است. اگر بيندجبه او بدريد يا بسوخت، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن جبه در خواب، اگر بيند در زمستان در تن داشت، نيكوتر است و آن بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: قوت. سوم: شادي. چهارم: منفعت. و جبه كهنه و چركين غم و اندوه است. جابر مغربي گويد: اگر بيند جبه نو داشت يا كسي بدو داد وبه رنگ سبز است، دليل كه زن پاكدامن …
بخواهد. اگر بيند جبه سفيد نو داشت، زني پارسا و باامانت است. اگر زرد بيند، زني بيمارگون است. اگر كبود است، زني متفكر و غمگين است. اگر سرخ بيند، زني معاشر است و با او سازگاري كم كند.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 

 

منابع سایتآرگا _ روزانه _ دانشنامه اسلامی _ تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ بیتوته _ دلگرم _ سلام دنیا _ همگام درس _ فال و خواب _ توپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا