تعبیر خواب جامه

حضرت دانيال گويد: جامه در خواب، كسب و كار مرد باشد. اگر جامه خود را نيكو بيند، دليل كه كسب و كار او نيكو شود. اگر جامه بد بيند، دليل كه كسب و كارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سياه بيند، دليل بر نيكوئي حال او است. اگر رعيت جامه خود سياه بيند، دليل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بيماري است و جامه سرخ در خواب، خرمي است و توفيق و طاعت، دليل بر اين كه جامه سبز حله بهشتيان است، آن نيز خوب است. و جامه سفيد شسته، ساختگي كار مردم است و جامه كبود، دليل بر مضرت است و جامه سوخته، دليل زنان است …
از سبب پادشاه و جامه دريده، دليل ظاهر شدن راز است و جامه پشمين و نمدين و پلاس، جمله دليل كه مال و خواسته او را حاصل شود و جامع مرقع، دليل بر درويشي و تنگدستي است و جامه چركين از هر نوع كه باشد، دليل بر اندوه و غم است و جامه كاغذي، دليل بر ملامت و شناعت كند و جامه كه از پوست چهارپايان است، دليل بر خير و منفعت است كه بدو رسد جهمه بي درز به شكل كفن، دليل كه شغلهاي وي در دين تمام شود و عرش به آخر رسيده باشد. اگر بيند پوست خر پوشيده است، دليل كه عز وجاه يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند جامه مهتري پوشيده است، اگر اهل آن جامه بود، دليل كه كارش قوي شود، اگر بيند جامه وزيري پوشيده است، دليل كه مال بسيار يابد، اما از خلق ملامتش است. اگر بيند جامه حاجبي پوشيده است، دليل كه از عطاي بزرگان محروم ماند. اگر بيند جواني جامه عواني پوشيده است، دليل كه كسي او ياري دهد به عطا رسانيدن به وي. اگر بيند كه جامه جلادي پوشيده است، دليل است كه منفعت يابد. اگر بيند جامه صاحب پوشيده است، دليل كه با امانت و زبان آور شود و به مهمات ساختن خلق مشغول شود. اگر بيند كه جامه صوفيان پوشيده است، دليل كه دين او زياده شود. اگر بيند جامه زاهدان پوشيده است، دليل كه با امانت است. اگر بيند جامه بزرگان پوشيده است، دليل كه كار و كسب دنيائي او نيكو شود. اگر بيند جامه اهل صلاح داشت، دليل كه كار دينش به صلاح آيد. اگر بيند جامه اهل فساد پوشيده است، دليل كه او را از اهل فساد غم و اندوه رسد. اگر بيند جامه مزد و كاركن داشت، دليل است كه متفكر و رنجور شود. اگر ديد جامه طبيبان داشت، دليل كه كارش نيكو شود و در ميان مردمان مشهور شود. اگر بيند جامه جهودان داشت، دليل كه به مكر و حيله كسي را هلاك كند و سرانجام كارش بد است. اگر بيند جامه ترسايان داشت، دليل كه كاري كند كه به سبب آن از دوست و دشمن ايمن نباشد. اگر ديد جامه كشيشي داشت، دليل كه صاحب بدعت بود و ميلش به فكر ضلالت است. اگر بيند جامه مغان داشت، دليل كه ميلش به جانب بددينان و جاهلان است. اگر بيند جامه مرتدي پوشيده داشت، دليل كه كسي عطائي بدو دهد و بازستاند. اگر بيند كه جامه بت پرستي است، دليل كه به خدمت پادشاه مشغول گردد يا خدمت مهتري. اگر بيند جامه زني پوشيده است، دليل كه از مهتر خويش دور شود. اگر بيند جامه مردمان زنداني پوشيده داشت، دليل كه به سبب كاري غمگين و مستمند شود. اگر بيند جامه حمالي پوشيده داشت، دليل كه امانت گذار شود و انگشت نماي شود. اگر بيند جامه گوركني داشت، دليل كه به خدمت مردي سفله دون همت مشغول شود. اگر بنيد جامه كشيشان پوشيده است، دليل كه از كسي مصلح روزي حلال خواهد. اگر بيند كه جامه قصابي داشت، دليل كه وي را زياني و اندوهي رسد. اگر بيند جامه باشكوهي پوشيده داشت، دليل كه با زن صحبت دارد به راست. ابراهيم كرماني گويد: اگر جامه نو داشت و او را قصاره نكرده بودند نيكو است و جامه تنگ و دون ديدن، بد است و جامه خام از جامه گاري كرده بهتر است و جامه زربفت، زن خردمند و كنيزك با فرهنگ بود، و جامه برد و مخطط، خير و منفعت است و جامه رسني كه مجهول است، زخم تازيانه است، يا غمي سخت كه بدو رسد و جامه معين، مال و خواسته بود. جابر مغربي گويد: تاويل ديدن جامه بر دو گونه است: يك گونه به ديدن تعلق دارد و يك گونه ديگر بدنيا، و جامه سفيد دين است و جامه نو عمامه دنيا. اگر كسي بيند جامه سفيد نو پاكيزه داشت، هم دنيا و هم دين را نيكي بود و اگر جامه سبز و تنگ بيند، هم دين را بد بود و هم دنيا را و چون جامه را چركين و دريده بيند، هم فساد دين و هم فساد دنيا است، و جامه سرخ زنان را نيكو است در دنيا و مردان هم نيكو است و پيراهن از طيلسان و قباد و دستار، اين جمله مردان را غم و اندوه است يا جنگ و خصومت، و جامه زرد مردان را بيماري است و به قول بعضي از معبران: اگر زني بيند جامه زرد پوشيده است، دليل كه او را شوهري آيد. اگر دارد بيمار شود. و جامه سبز زنان و مردان را دين است. اگر بر زنده بيند صلاح دين است. اگر بر مرده بيند، دليل رستگاري آخرت است و جامه سياه ديدن، كسي را كه پيوسته سياه پوشد نيكو است، اما آن كه پيوسته سفيد پوشد، جامه سياه نيكو نباشد، نه دين و نه دنيا را و جامه سياه، به قول بعضي از معبران، خطيب و قاضي و پادشاه را نيكو است، اما رعيت را غم و اندوه است. و جامه كبود بهتان و غم و مصيبت است. اگر بيند جامه ملون داشت، يعني سبز و سرخ و زرد، دليل كه از پادشاه يا والي آن ولايت سخني سخت شنود كه او خوش نيابد. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي به خواب بيند جامه داشت كه رويش از رنگي و پشتش از رنگي، دليل كه با اهل دين و دنيا به مذلت زندگاني كند. اگر بيند از جامه خويش همي خورد، دليل كه از مال خود نفقه بسيار كند. اگر بيند جامه زيرين پوشيده است، دليل كه در سفر بماند، يا از بهر كاري وي را به زندان كنند و اگر بيند جامه او ضايع گرديد يا از وي بستدند و او برهنه بماند، دليل كه قدر و جاهش كم شود و حقير و خوار شود. اگر بيند جامه خويش را بدريدند، دليل كه اندوهگين وشد و با زن خويش خصومت كند. اگر بيند جامه خود را يا جامه اهل خود را مومي كرد، دليل كه او را با خويش خود خصومت افتد. اگر بيند جامه او كسي بربود و برهنه بماند، دليل كه از حرمت و منزلت بيفتد. اگر بيند جامه در نوشته از هم باز كرد، دليل كه به سفر شود. اگر بيند جامه باز كرده را در نوشت، دليل كه غايبش از سفر ايد. اگر بيند جامه زنان پوشيده داشت، دليل كه مالش زياد شود. اما اگر ترسي عظيم بدو رسد و به قولي او را غم و اندوه رسد و بي حرمت شود. اگر بيند جامه مردان پوشيده داشت، دليل كه خير و منفعت بدو رسد و جامه يافتن در خواب سفر است و به قدر درازي و كوتاهي جامه در سفر بماند. اگر بيند جامه را تمام كرد، دليل كه از غم باز رهد. اصفهاني گويد: بهترين جامه ها در خواب، جامه اي است كه از پنبه است و در وي قز يا ابريشم نباشد و جامه عنابي از پنبه با ابريشم است و جامه خز هر دو، دليل بر مال حرام و فساد كند در دين و جامه ديباي حرير و ابريشم، مردان را بد بود و زنان را نيك، و جامه كهن غم و اندوه است از قِبَل پادشاه. اگر كسي بيند كه جامه كهنه فروشد، نيك است، اگر بيند جامه كهن مي خريد، دليل بد است و جامه كهن پوشيدن بد است و جامه كهن از تن بيرون كردن نيك است. جابر مغربي گويد: اگر بيند جامه شسته بود و پوشيده، دليل كه تائب شود. اگر بيند جامه چركين داشت، درويش شود. اگر بيند جامه رنگين داشت، اگر زن است، يا سپاهي است، او را نيك است. اگر بيند جامه با شكوه داشت، دليل كه او را منكري پديد آيد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن جامه نو در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: پادشاه. سوم: مال. چهارم: خير و منفعت. و هم او گويد اگر كسي بيند جامه خود را به مقراض ببريد، دليل كه چيزي به او رسد. اگر بيند دزدان جامه او را بيرون كردند، دليل كه فساد در ميان زنان وي افتد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 

 

منابع سایتآرگا _ روزانه _ دانشنامه اسلامی _ تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ بیتوته _ دلگرم _ سلام دنیا _ همگام درس _ فال و خواب _ توپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا