بيماريهاي پريودنتال

بيماريهاي پريودنتال

هدف :  براي بيماران جوان ومسن حفظ فانكشن وحذف يا پيشگيري از پيشرفت بيماري التهابي  مي باشد .
براي سالمندان يك روش غير جراحي ،‌ اغلب اولين انتخاب درمان مي باشد .
1- كنترل پلاك با استفاده نخ دندان ومسواك
2- افرادمسني كه از دهانشويه كلروهگزيدين 2/0 % استفاده شود .
3- استفاده از دهانشويه فلورايد
4- مواد جايگزين بزاق
ژنژيويت دركودكان داراي overbite  و over jet و همچنين انسداد مسير بيني و عادت تنفس دهاني ،،‌بيشتر به وقوع مي پيوندد .

 درمان بيماريهاي پريودنتال به منظور مراقبت ونگهداري از انساج پريودنشيوم صورت مي گيرد، به منظور انجام درمان صحيح وكامل به نكات زير توجه نمائيد.
1- برطرف نمودن التهاب لثه و حذف عواملي كه آنرا ايجاد مي نمايند شامل : تجمع پلاك ميكروبي ، پركردگي هاي نامناسب و نواحي گير غذايي .
2- برقرار نمودن اكلوژن قابل قبول براي بيمار.
3- درنظرگرفتن شرايط سيستميك بيمار دررابطه با اثرات ناشي از آن برروي بيماريهاي پريودنتال .
تشخيص :
1- چه عواملي درتجمع پلاك ميكروبي دخالت داشته و چگونه اين عوامل درايجاد التهاب وتشكيل پاكتهاي پريودنتال نقش دارند ؟
2- آيا انساج پريودنشيوم علائمي از وجود تروماي ناشي از اكلوژن را نشان ميدهند يا خير؟
3- آيا اكلوژن بيمار مسئول ايجاد ضايعات تروماتيك مي باشد يا خير؟
4- آيا تغييرات در لثه و ساير انساج پريودنتال توسط عوامل محرك موضعي موجود قابل توجيه مي باشند و يا عوامل ديگري در اتيولوژي بيماري دخالت دارند؟
مشاهدات باليني :
1- خونريزي از لثه ها مي تواند به صورت خود به خود ،  متعاقب غذا خوردن ، مسواك زدن و يا حتي درهنگام خواب اتفاق افتد .
• خونريزي لثه در رابطه با دوران قاعدگي و يا عوامل اختصاصي ديگر مي باشد يا خير؟
• آيا طعم بد دهان ونواحي گير غدايي وجود دارد ؟
    2-  وجود دندانهايي كه بيش از حد فيزيولوژيك لق ميباشند بررسي شود . سابقه دندان قروچه،‍Clinching   و Braxism  و قفل كردن فك و فشاردادن آن روي هم ، عادات جويدن تنباكو ، كشيدن سيگار ، جويدن ناخنها و  گاز گرفتن اجسام خارجي وجود دارد .
                                                                                                                                                                                           
3-  بررسي راديوگرافي هاي داخل دهاني شامل چهارده فيلم پري اپيكال و راديوگرافي هاي Bite-Wing خلفي          
      ميباشد  و همچنين جهت بررسي قوس دنداني وانساج اطراف دندانها راديوگرافي پانوراميك وجود داشته باشد.
4- ميزان ترشح بزاق ، گزروستوميا يا سيالوره وجود دارد ؟

معاينه كلينيكي :
1- معاينه دندانها
    اين بررسي براي تشخيص پوسيدگيها ، ضايعات تكاملي ، فرمهاي غيرطبيعي ، سايش ، حساسيت دندان و تماسهاي بين دنداني انجام مي گيرند.
2- معاينات انساج پريود نشيوم
    درمعاينات انساج پريودنشيوم علايم اوليه ناشي از بيماريهاي پريودنتال تشخيص داده ميشود . معاينات بايد برطبق ترتيب مشخصي انجام شود ، از ناحيه مولرهاي فك بالا شروع شده و سپس به ترتيب ازآن قسمت ساير دندانها نيز تحت بررسي قرار گيرند درنتيجه :
• يافتن كلكلوسهاي زيرلثه اي وتعيين ميزان تجمع پلاك دنداني توسط سوند يا پروب پريودنتال صورت مي گيرد . استفاده از پوارهوا براي كنارزدن لثه كمك خوبي در يافتن كلكلوسهاي زير لثه اي محسوب مي شود . بهترين وسيله براي تعيين كلكلوسهاي زير لثه اي سوند شماره 17 ميباشد ودرمورد كلكلوسهاي فوق لثه اي مي توان از پروب پريودنتال استفاده  نمود.
• براي بررسي دقيق لثه ابتدا بايد آنرا خشك كرد تا امكان انعكاس نور كه سبب اشكال مي شود از بين برود . معاينه مستقيم چشمي و بررسي ناحيه توسط وسايل ولمس نمودن (Pulpation) نيز بايد صورت گيرد.

مشخصات لثه بايد مورد بررسي قرار گيرند كه عبارتند از :
   رنگ ، اندازه ، فرم ، قوام ، نماي ظاهري ، موقعيت ، خونريزي ودرد ، موضعي يا منتشر  بودن بيماري  و مزمن يا حاد بودن آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.
• پاكتهاي پريودنتال
1- وجود پاكت وبررسي آن درسطوح مختلف دنداني .
2-  نوع پاكت پريودنتال كه ممكن است فوق استخواني ويا تحت استخواني باشد . پاكتهاي پريودنتال همچنين ممكن است از نوع ماده ساده ، مركب و يا پيچيده باشند .
3- عمق پاكتهاي پريودنتال
4- موقعيت اپتيليوم چسبنده روي ريشه

تنها راه دقيق بررسي پاكتهاي پريودنتال ، معاينه آن توسط پروب پريودنتال ميباشد ، پاكتها توسط بررسي هاي راديوگرافيك قابل تشخيص نمي باشند . پروب پريودنتال برحسب ميلي متر درج شده كه بسته به نوع پروب نحوه درجه بندي آن فرق دارد . درجات ممكن است به صورت 1، 2، 3، 5،  7و 10 ميليمتر ويا دراندازه هاي 3 ،  6 و 10 ميليمتر باشد ، پروب پريودنتال به صورت عمودي و موازي محور طولي دندان مورد استفاده قرار ميگرد و بايد آن را تا تماس نوك پروب به عمق پاكت فرو برد به هيچ وجه نبايد سعي شود كه پروب را با فشار به نسج زيرين آن داخل نمود.
• ضايعات جامي شكل بين دنداني بايد مورد بررسي قرار گيرند، براي مشخص نمودن اينگونه ضايعات بايد پروب را بطور  مايل از سطح باكال ولينگوال داخل پاكت نمود تا فرورفتگي احتمالي اين ضايعات درزير نواحي تماس بين دنداني مشخص شود .
با استفاده از پروب پريودنتال مي توان عمق وشكل پاكت را مشخص نمود.

• طرح درمان :
 بيش از هرگونه درماني بايد طرح درمان را برنامه ريزي نمائيم و بايد پيش آگهي دندانها مورد بررسي قرار گيرند.
1- آيا بيماري موجود قابل درمان است؟
2- آيا تمامي دندانها قابل نگهداري مي باشند ؟
3- آيا دندانهاي باقيمانده مي توانند به عنوان پايه هاي مناسبي براي جايگزيني دندانهاي از دست رفته توسط كاربرد پروتزهاي ثابت يا متحرك مورد استفاده قرارگيرند؟
 تنظيم طرح درمان
هدف : تعيين سلسله مراتبي است كه درانجام مراحل درماني بطور هماهنگ مورداستفاده قرارمي گيرند وهدف نهايي از انجام آنها ايجاد انساج پريودنشيم سالم وتامين  عملكرد صحيح دندانها مي باشد.

1- درمانهاي مربوط به انساج نرم:
• برطرف نمودن التهاب لثه وحذف پاكتهاي پريودنتال وعوامل ايجاد كننده آنها ، برقراري فرم طبيعي لثه ، تامين ميزان كافي لثه چسبنده ، ترميم نواحي پوسيدگي ، تصحيح مارجين پركردگي هاي موجود ، دوباره شكل دادن فرم سطوح دنداني درنواحي پروگزيمالي ،باكالي ، لينگوالي ، تصحيح مارجينال ريج پركردگي هاي موجود.
2- درمان اكلوژن بيمار
• تنظيم كلوژن براي ايجاد انساج پريودنشيم :
 تصحيح اكلوژن ، كاربرد پركردگي ها و پروتزها و درمانهاي ارتودنسي
3- بررسي شرايط عمومي بيمار

آيا بيمارنارسايي سيستميك دارد ؟
مراحل انجام درمان
1- كنترل پلاك ميكروبي – بررسي تغذيه بيمار بخصوص درموارد پوسيدگيهاي سريع و شديد ، جرم گيري وصاف نمودن سطوح ريشه دندانها و تصحيح پركردگي ها و پروتزهايي كه جنبه تحريكي دارند .
2- خارج نمودن پوسيدگي ها و پركردگي هاي نامناسب ، تصحيح اكلوژن ، انجام درمانهاي ساده ارتودنسي ، كاربرد اسپلينتهاي موقت ، بررسي واكنش بيمار نسبت به درمانهاي انجام شده ارزيابي عمق پاكتهاي پريودنتال ، تعيين شدت التهاب لثه و بررسي پلاك ميكروبي ، كلكلوس و پوسيدگي ها .
3- جراحي پريودنتال ودرمانهاي اندودنتيك .
4- درمانهاي دائمي ترميمي ، پروتزهاي ثابت ومتحرك و بررسي واكنش انساج پريودنيشم نسبت به اين درمانها انجام مي شود .
5- مراقبتهاي پس از درمان : معاينات مجدد بيمار درفواصل منظم به منظور بررسي بهداشت دهان ، وجود كلكلوس ، شرايط لثه از نظر عمق پاكتهاي پريودنتال وميزان شدت التهاب ، پوسيدگي ها ، بررسي اكلوژن ، لقي دندانها و بروز ساير تغييرات پاتولوژيك صورت مي گيرد.

درمان بيماريهاي پريودنتال
الف: فاز1
هدف درمان تغيير يا حذف اتيولوژي ميكروبي و عوامل دخيل در بيماريهاي لثه اي و پريودنتال است.
نتيجه كار:
– توقف پيشرفت بيماري و حفظ سيستم دنداني .
– راحتي و فانكشن.
– زيبايي مناسب.

فاز 1 درمان تحت عناوين مختلفي ناميده ميشوند:

– درمان اوليه (initial therapy) .
– درمان غير جراحي(non- surgical periodontal  therapy).
– درمان وابسته به علت(cause- related-therapy).
– فاز اتيوتروپيك درمان( etiotropic phase of therapy).

منابع سایتآرگا _ نورین بلاگ _ روزانه _ پزشکان بدون مرز _دانشنامه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا