اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ابلاغ شد

از سوي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شد: , اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

 
دولت با هدف اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، همچنين تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي با به کارگيري اصول محاسبات بيمه‌اي در حوزه بيمه و رعايت اصول بنگاه‌داري در حوزه سرمايه‌گذاري با بهره‌گيري از وجوه و ذخاير آن، اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را ابلاغ كرد.

به گزارش ايسنا و به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، آمده است: سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بر اساس تدابير ابلاغي فرماندهي معظم کل قوا و طبق اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مذکور در آن اداره مي‌شود.
براساس اين اساسنامه، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح که در اجراي ماده (174) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال 1379ـ از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران، سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح ايجاد شده است، طبق مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌کند.
ماده چهارم اين اساسنامه نيز تصريح کرده است كه شرکت‌ها و واحدهايي از وزارت دفاع و پشتيباني نـيروهاي مسلح که فـعاليت آن‌ها در راستاي اهداف سـازمان است به پيشنـهاد وزير دفاع و پشتـيباني نيروهاي مسلح و تصويب شوراي عالي به شرکت‌ها و واحدهاي زيرمجموعه سازمان با رعايـت قوانين و مقـررات مربوط ملحق مي‌شوند. همچـنين در صورت ضرورت و در قالب قوانين و مقررات مربوط، شرکت‌ها و موسسات جديد بنا به تصويب شوراي عالي ايجاد مي‌شوند.
بر اين اساس، مشمولان خدمات سازمان کارکنان نيروهاي مسلح (ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن‌ها اعم از پايور، پيماني، وظيفه، بسيجي ويژه و نيز بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و عائله تحت تکفل آن‌ها و مستمري‌بگيران را در بر مي‌گيرد.
طبق اين اساسنامه، مدت فعاليت سازمان نامحدود و مرکز اصلي آن در تهران است. بنابراين سازمان مجاز است در تهران و ساير مناطق کشور شعبه يا نمايندگي ايجاد كند.
لازم به ذكر است: سازمان با رعايت مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط، وظيفه هدايت متمرکز، هماهنگي، برنامه‌ريزي، اجرا، پشتيباني، نظارت و کنترل فعاليت زيرمجموعه‌هاي خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابير فرماندهي معظم کل قوا وظايف و اختياراتي چون تامين خدمات اجتماعي با توجه به بند يکم اصل 43 قانون اساسي، انجام کليه امور بيمه‌اي و خدمات درماني مربوط به نيروهاي مسلح را بر عهده دارد.
بايد افزود: انجام امور بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران، استفاده از ظرفيت و توان درماني و خدمات کشور بر اساس طرح‌هاي مصوب نيروهاي مسلح، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه و ذخاير سازمان و صندوق‌هاي تابعه، انجام فعاليت‌هاي حمايتي، امدادي و مشاوره‌اي در چارچوب اساسنامه سازمان، جمع‌آوري کليه کسورات قانوني اعم از سهم بيمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري (فعاليت اقتصادي) با رعايت سهم هر صندوق و بهره‌برداري از آن‌ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و حمايت و پشتيباني از کانون‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح در چارچوب اهداف اين اساسنامه را نيز بر عهده خواهد داشت.
به گزارش ايسنا و بر اساس اين اساسنامه، سازمان مي‌تواند اعضا بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و عائله تحت تکفل آن‌ها را با تعيين اولويت مخصوصا اولويت سابقه حضور در جبهه و عضويت فعال چنان چه تحت پوشـش بيمه ديگري نباشند را با دريافت حق بيمه مناسب به موجب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد شوراي عالي و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تحت پوشش بيمه درمان قرار دهد.
فصل سوم اين اساسنامه نيز به ارکان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخته که در ماده يازدهم، ارکان سازمان شامل شوراي عالي، هيات مديره، مديرعامل و بازرس است و اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز شامل وزير دفاع و پشتيباني و نيروهاي مسلح (رييس شورا)، رييس ستاد کل نيروهاي مسلح يا معاون وي، فرمانده کل ارتش جمهوري اسلامي ايران يا معاون وي، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا معاون وي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا جانشين وي، وزراي دفاع و تامين اجتماعي، بهداشت، امور اقتصادي و دارايي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (دبير شورا) تشكيل مي‌دهند.
بر اين اساس، جلسات عادي شوراي عالي، دو بار در طول سال تشکيل مي‌شود و در موارد ضروري به‌صورت فوق‌العاده توسط رييس شورا و بنا به درخواست هر يک از اعضاي شورا و هيات‌مديره يا بازرس قانوني با تصويب رييس شورا تشکيل مي‌شود.
لازم به ذكر است: ماده پانزدهم نيز تصويب خط‌ مشي‌ها و راهبردهاي کلي سازمان و واحدهاي وابسته در چارچوب تدابير و سياست‌هاي ابلاغي فرماندهي معظم کل قوا و اساسنامه سازمان، بررسي و تصويب ضوابط کلي نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ها و دريافت تسهيلات، اعتبارات، تضمين‌ها با رعايت مقررات اين اساسنامه، تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان را از جمله وظايف و اختيارات اعضاي شوراي عالي اين سازمان عنوان کرده است.
همچنين بررسي و تصويب آيين‌نامه مالي، معاملاتي براي سازمان و زيرمجموعه‌ها برابر قوانين و مقررات، رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي و گزارش عملکرد سازمان، پيشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان جهت سير مراحل تصويب، تصويب ايجاد يا انحلال شرکت‌ها يا موسسات زيرمجموعه‌ و تصويب اساسنامه آن‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول سازمان و صلح و سازش و ارجاع امر به داوري در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، نصب و عزل اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل، بازرس (حسابرس) بنا به پيشنهاد رييس شورا و تعيين ميزان حقوق و مزاياي آن‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اتخاذ تصميم در مورد ساير پيشنهادهاي ارايه شده از سوي هيات‌مديره در چارچوب مقررات مندرج در اين اساسنامه، تعيين نوع و ميزان خدمات براي مشمولان و تعيين نحوه و ميزان و نوع خدمات قابل ارايه به کارکنان قراردادي، پيماني، وظيفه و بسيجيان از ديگر وظايف و اختيارات اعضاي شوراي عالي اين سازمان به شمار مي‌رود.
بايد گفت: طبق اساسنامه، اجراي تصميمات و مصوبات شوراي‌عالي و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها، بررسي، تاييد يا تدوين طرح‌ها، برنامه‌ها، پيشنهادها، گزارش‌ها، مقررات و آيين‌نامه‌هايي که بايد براي تصويب به شوراي‌عالي ارايه شود، بررسي و تنظيم برنامه، بودجه، صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زيان سازمان و صورت‌هاي مالي تلفيقي جهت ارايه به بازرس و شوراي ‌عالي، بررسي و تاييد ساختار شرکت‌هاي زيرمجموعه جهت سير مراحل تصويب نيز از جمله وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان ذکر کرده است.
همچنين بررسي و تاييد پيشنهاد مديرعامل در خصوص تشکيلات تفصيلي سازمان در چارچوب سياست‌هاي کلي مصوب جهت سير مراحل تصويب، تصويب اخذ و اعطاي تسهيلات و اعتبارات و ارايه تضمين به طرف‌هاي داخلي و خارجي بابت فعاليت شرکت‌هاي زيرمجموعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، تصويب کليه دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نياز براي اجراي مصوبات شوراي‌عالي، پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه سازمان به شوراي‌عالي جهت ارايه به مراجع ذي‌ربط، بررسي و تصويب سرمايه‌گذاري و سرمايه‌پذيري و فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني يا مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در حدود اساسنامه و ضوابط و اختيارات تعيين شده از سوي شوراي‌عالي با رعايت ساير مواد اين اساسنامه، پيشنهاد تصويب و اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي زيرمجموعه نيز از ديگر وظايف و اختيارات هيات مديره سازمان ذکر عنوان شده است.
تبصره اول همين ماده تصريح مي‌کند: هيـات‌مديره به اتفـاق آرا مي‌تواند برخـي از اختـيارات خود را با مسووليت خـود به مديرعامل تفويـض كند. ايـن واگـذاري رافـع مسووليت هيات‌مديره نيست و هيات‌مديره با رعايت مصوبات شوراي ‌عالي و مفاد اين اساسنامه براي انجام اقداماتي که موجب پيشبرد فعاليت‌هاي سازمان و تامين اهداف آن است و اتخاذ تصميم در مورد آن‌ها صراحتا جز وظايف شوراي‌عالي قرار نگرفته است، داراي اختيارات کامل است.
بر اين اساس، مديرعامل سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان و مسوول حسن جريان کليه امور و حفظ اموال و دارايي و منافع سازمان و نماينده قانوني آن در مقابل مقامات، موسسات، مراجع رسمي و قضايي و اشخاص حقيقي و حقوقي است.
به گزارش ايسنا، ماده بيست و يکم نيز اجراي مصوبات شوراي‌عالي و هيات‌مديره، تنظيم و ارايه برنامه و بودجه سالانه، صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي و عملکرد سازمان به شوراي‌عالي و ارايه ساير مواردي که بايد به تصويب هيات‌مديره برسد، نمايندگي سازمان در کليه مراجع قانوني و قضايي، تعيين وکيل با حق توکيل به غير و در صورت لزوم ارجاع به داوري و ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيات‌مديره (در چارچوب اختيارات و ضوابطي که شوراي‌عالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در اين‌ گونه موارد تعيين مي‌کند)، ارايه پيشنهاد درباره طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه، روش‌ها، تصميمات و گزارش‌ها، آيين‌نامه‌ها و ساير مواردي که بايد براي اتخاذ تصميم با تصويب تقديم هيات‌مديره شود را از وظايف و اختيارات مديرعامل سازمان عنوان کرده است.
اين در حاليست كه استفاده از خدمات مشاوره‌اي و تخصصي اشخاص حقوقي و حقيقي با پرداخت حق‌الزحمه آن‌ها برابر ضوابط و مقررات مصوب هيات‌مديره و نظارت بر حسن اجراي فعاليت زيرمجموعه‌هاي سازمان با رعايت ساير مقررات اين اساسنامه مانند انجام حسابرسي عملياتي داخلي، نظارت بر قراردادها و تطبيق کليه فعاليت‌هاي آن‌ها با قوانين و مقررات جاري و طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب و ارايه گزارش به‌ هيات‌مديره را نيز جزو وظايف و اختيارات مديرعامل سازمان به شمار مي‌رود.
فصل چهارم اين اساسنامه به منابع مالي و ساير امور سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخته که در ماده بيست و سوم، کسور بازنشستگي و حق بيمه‌ها اعم از سهم دولت و سهم بيمه شده، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و سرمايه‌پذيري و فعاليت‌هاي بيمه‌اي ،کمک‌هاي دولت، عوايد، تسهيلات و اعتباراتي که به موجب قوانين و مقررات مربوط پيش‌بيني مي‌شود، هدايا و کمک‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخل يا خارج کشور، ديون دولت به سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، اموال و دارايي‌هاي منتزع شده از سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و ساير منابعي که حسب مورد در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد را از جمله منابع مالي سازمان ذکر کرده است.
بر اين اساس، کليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور و قراردادهاي سازمان با امضاي مديرعامل سازمان و يکي از اعضاي هيات‌مديره معتبر خواهد بود و در زيرمجموعه‌هاي سازمان نيز مطابق مفاد اساسنامه مربوط اقدام مي‌شود و سال مالي سازمان از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد. حساب‌هاي مالي سازمان در موعد مقرر بسته مي‌شود و ترازنامه و گزارش مالي سازمان حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد تنظيم و براي تصويب به شوراي‌عالي ارايه مي‌شود.
لازم به ذكر است، اين اساسنامه از سوي پرويز داودي ـ معاون اول رييس جمهوري ـ براي اجرا ابلاغ شده است.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *