آناتومی کف دست و شناخت اعصاب محیطی دست

به طور کلی بر اساس آناتومی کف دست متشکل از ۵ استخوان می باشد که با عنوان متاکارپ نامیده می شود به نام ها انگشت شست، اشاره، میانی، حلقه و کوچک شمرده می شوند. همچنین تنه استخوان دست که در قسمت کفی باریک تر شده و عضلات در آن جای گرفته و پهن هستند استخوان های آن به کمک بافتی محکم به شکل نوار به یکدیگر متصل شده اند.

آشنایی با آناتومی کف دست

همانطور که می دانید دست مهم ترین ابزار حرکتی محسوب می شود که انسان به توسط آن می تواند محیط اطرافش را تغییر دهد. دست هم برای کارهایی که نیاز به نیروی زیادی دارند به کار می رود و هم برای کارهای ظریف مانند خلق آثار هنری از آن استفاده خواهد شد.

ساختار و اناتومی کف دست

جالب است بدانید که نوک انگشتان انسان بیشتری و متراکم ترین پایانه های حسی را نسبت به دیگر مناطق بدن دارد و نوک انگشتان دست بیش از هر جای دیگر بدن انسان می تواند در موقعیت های دلخواه فضایی قرار بگیرد. در واقع دت قسمت انتهایی اندام فوقانی محسوب می شود که از یک کفی پهن و پنج انگشت تشکیل شده است. در انتهای کف دست چهار انگشت قرار گرفته اند که می توانند بر روی کف دست خم شوند و توانایی گرفتن را به انسان بدهند.

انگشت نزدیک شست انگشت دوم بوده و با نام انگشت اشاره شناخته می شود. انگشت وسطی انگشت سوم یا بلند ترین انگشت دست می باشد و انگشت چهار حلقه یا انگشتری است و در نهایت انگشت پنجم انگشت کوچک خواهد بود. شست یا انگشت اول نیز به کناره کف دست متصل شده و مهم ترین انگشت دست شناخته می شود زیرا این انگشت در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می گیرد و تقریبا در تمامی کار هایی که با دست انجام می دهید شرکت دارد.

محدود فضای مرکزی کف دست عبارتند از: پالمار آپونوروز در جلو، فلکسوم رتیناکولوم در بالا، سر متاکارپ در پایین که قاعده آن است و ابتدای بند های پروگزیمال و در عمق توده چربی که بر روی استخوان های متاکارپ قرار دارد. در واقع این فضا به وسیله سپتوم پالمارآپونوروز بر روی متاکارپ سوم به دو قسمت در سمت خارج و در سمت داخل تقسیم می شود.

فضای تنار در آناتومی کف دست حاوی وتر فلکسور پولیسیس لونگوس، اولین عضله لومبریکال، عروق و اعصاب پالماردیژیتال مربوط به شست و سبابه خواهد بود. همچنین فضای پالمار نیز شامل بقیه عضلات لومبریکالریال قوس پالمار سطحی، عروق و اعصاب دیژیتال مربوط به سایر انگشتان خواهد بود.

ساختار پیچیده کف دست

عضلات داخلی کف دست

توجه داشته باشید قسمت عمقی کف دست از سطح به عمق شامل پوست، بافت زیر پوستی، پالمار آپونوروزیس، قوس عروق سطحی، عصب مدین، وتر عضلات فلکسور، عضلات لومبریکال، فضای پالمار عمقی، قوس عروقی عمقی، عصب اولنار، عضلات اداکتور پولیسیس و عضلات بین استخوانی می باشد.

در این قسمت ها تقریبا بیست عضله در پنج ناحیه به نام های تنار، هیپوتنار، لومبریکال، دورسال بین استخوانی و پالمار بین استخوانی قرار می گیرند.

  • عضلات لومبریکال:

این چهار عضله از چهار شاخه تاندون فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس مبدا گرفته اند و هر کدام پس از عبور از کنار خارجی انگشت مربوط به خود به نیام پشت انگشتی باز کننده انگشتان که سطح پشتی انگشت را می پوشاند می چسبند.

معمولا عصل دو عضله اول از مدین و عضلات بعدی از اولناز تامین می شوند و عمل اختصاصی آن ها تا کردن انگشتان مربوط ب خود در مفصل متاکارپو فلانژال است و به همین خاطر در حرکات دست برای گرفتن اشیاء کمک خواهند کرد.

  • عضلات بین استخوانی:

این عضلات تمامی فضای بین استخوان های متاکارپوس را اشغال کرده اند و به عضلات بین استخوانی دور سال و پالمار تقسیم می شوند. بهتر است بدانید که در عضلات دور سال مبدا از میان استخوان های متاکارپ از دو طرف خواهد بود. بنابراین مانند پر مرغ می باشند که به آن ها Bipennate گفته می شود.

عضلات کف دست انسان

قسمت بالایی آن ها از یکدیگر باز شده و فضای مثلثی شکل به وجود خواهد آمد. از این فضای مثلثی شکل در اولیه عضله شریان رادیکال عبور می کند و در نهایت به کف دست می رود. از سه فضای دیگر شاخه های سوراخ کننده از شریان دور سال متاکارپال برای قوس کف دستی می رود.

عصب این گروه از عضلات توسط اورنار تامین می شود. به صراحت می توان گفت که عضلات پالمار از عضلات میان استخوان های دور سال کوچکتر هستند البته به استثنای اولی که از قسمت داخلی سطح پالمار قاعده اولین متاکارپ مبدا می گیرد باقی عضلات این قسمت از تمام طول متاکارپ به جزء متاکارپ سوم مبدا گرفته و پس از ورود به انگشتان به نیام پشت انگشتی می پیوندند.

  • نیام پشت انگشتی:

تاندون عضلات لومبریکال و بین استخوانی پالمار و دورسال و برخی از اسکتنسور ها در تشکیل آن دخالت دارند و این نیام در پایین سه قسمتی خواهد شد. قسمت وسطی آن به قاعده بند دوم اتصال می یابد و دو قسمت کناری آن نیز به قاعده بند دیستال متصل می شوند.

اعصاب دست

در آناتومی کف دست تعدادی اعصاب وجود دارد که در ادامه به بیان آن ها به صورت کامل پرداخته ایم.

این عصب زمانی که می خواهد وارد دست شود پیش از فلکسور رتیناکولوم، شاخه پوستی پالکارکارپال خواهد داد. در نهایت از زیر فلکسور رتیناکولوم که رد شد دو شاخه ماسکولار و حسی می دهد.

اعصاب موجود در کف دست

  • شاخه ماکوسلار عصب اولنار:

یک و نیم عضله ی ناحیه تنار و تمام هیپوتنارف لومبریکال سوم و چهارم و تمام بین استخوانی ها و شاخه حسی آن به یک پنچم انگشت در سطح پالمار عصب می دهد.

  • شاخه ی ماسکولار:

همچنین برای دو پنجم عضله ی ناحیه تنار و دو عضله لومبریکال اول و شاخه پوستی برای سک پنجم انگشت کف دست را تامین خواهد کرد. همچنین شاخه های این عصب به عقب بر می گردند و بند ناخن دار را نیز عصب خواهند داد.

این عصب نیز تنها شاخه های حسی دارد و به دو پنجم انگشت در پشت دست عصب می دهد البته تنها به بند های مدیال و پروگزیمال این انگشتان زیرا بند دیستال را مدیان عصب می دهد.

مفاصل ناحیه دست

همچنین کف دست دارای تعدادی مفاصل می باشد که در ادامه سعی داریم به بیان این مفاصل به صورت کامل بپردازیم:

مفاصل موجود در ناحیه دست

مفاصل اینترکارپال:

مفاصل بین کارپی ردیف پروگزیمال: این مفصل از نوع مسطح بوده و استخوان های اسکافوئید، لونیت و تری کئتروم را به وسیله لیگامان های کف و پشت دستی به یکدیگر متصل می کنند.

مفصل میدکارپال: یک نوع مفصل مرکب است که شامل زینی و مسطح خواهد بود و اغلب توسط لیگامان های بین کارچی کف و پشت دست و کولترال کارپل های اولنار و رادیال محافظت می شود.

مفاصل بین کارپی ردیف دیستال: این مفصل نیز از نوع مسطح می باشند و استخوان های این ردیف توسط لیگامان های پشتی، کف دستی و بین استخوانی به یکدیگر متصل می شوند.

مفاصل کارپومتاکارپ:

مفصل کارپومتاکارپ شست: این مفصل در میان قاعده اولین استخوان متاکارپ و تراپزیوم بهترین مثال از یک مفصل زینی در بدن خواهد بود.

مفصل کارپومتاکارپ چهار انگشت داخلی: این مفصل نیز از نوع مسطح بوده و معمولا توسط لیگامان های کارپومتاکارپ پشتی، کف دستی و بین استخوانی تقویت می شود.

مفاصل بین متاکارپی:

استخوان متاکارپ شست با هیچ استخوان متاکارپ دیگری مفصل نمی شود و برعکس قاعده باقی متاکارپ ها با یکدیگر مفصل خواهند شد.

اناتومی پیچیده کف دست

مفاصل متاکراپوفا لنژیال:

این مفاصل از نوع بیضوی محسوب می شوند و به وسیله قرار گرفتن سر های گرد استخوان های متاکارپ، درون حفرات کم عمق قاعده های اولین انگشتان ساخته می شوند. این مفاصل دارای حرکاتی مانند فلکشن، اکستنشن، اداکشن، ابداکشن و کانتاکشن می باشند.

مفاصل اینترفالنژیال:

مفاصل اینترفالنژیال نیز کاملا از نوع لولایی می باشند و در تمام انگشتان باستثنای شست، دو مفصل بین بند انگشتی دیده خواهد شد و همچنین حرکات آن ها به فلکشن و اکستنشن خلاصه می شود.

همچنین در ادامه نیز پیشنهاد می شود با کلیک بر روی لینک های مقابل با آناتومی کتف و آناتومی گردن نیز آشنا شوید.

منبع : آرگا

برچسب :

منابع سایتآرگا _ روزانه _ دانشنامه اسلامی _ تاپ ناز _ پرشین وی _ایرنا _ بیتوته _ دلگرم _ سلام دنیا _ همگام درس _ فال و خواب _ توپ تاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا