آموزش بافت صندل با توضیحات مرحله به مرحله برای دو صندل متفاوت

برای این که در نهایت صندل زیبایی برایتان تهیه و بافته شود، باید مراحلی را که در ادامه به ساده ترین زبان گفته شده است، به نوبت و به صورت پیوسته انجام دهید.

 • مراحل بافت صندل

 1. در مرحله ابتدایی ۱۴ زنجیره ببافید.
 2. از دومین زنجیره پایه ای کوتاه ببافید.
 3. به ترتیب باید ۵ پایه کوتاه، ۵ پایه متوسط ببافید و در ادامه زنجیره ها نیز ۲ پایه متوسط و در زنجیره های آخری ۳ پایه متوسط دیگر ببافید.
 4. پس از پایان بافت پایه ها، طرف دیگر زنجیره را نیز به صورت قرینه همانند مراحل قبل ببافید. این عبارت بدان معناست که ۲ پایه متوسط در یک زنجیره، ۵ پایه متوسط در ۵ زنجیره بعدی و سپس به ۵ پایه کوتاه ختم گردد.
 5. در آخر زنجیره نیز می بایست ۲ پایه کوتاه تر از دیگر پایه ها ببافید.
 6. حالا در این مرحله باید به وسیله بافت نامرئی؛ اولین پایه کوتاه را به ابتدای رج متصل کنید.
 7. در همان بافت نامرئی باید ۳ زنجیره به همراه ۲ پایه بلند ایجاد کنید.
 8. قابل به ذکر است که یک پایه بلند متصل به گره بعدی، دو پایه بلند نیز متصل به گره بعدی و در ۹ گره بعد باید این مراحل تکرار و تکرار شوند.
 9. توجه داشته باشید که باید ۳ پایه بلند در یک گره و یک پایه بلند در گره های بعدی ایجاد کنید. همچنین باید این مراحل تا ۳ مرتبه دیگر تکرار کنید تا گودی کفش صندل به خوبی ایجاد شود.
 1. طرف دیگر را نیز به همین صورت و به شکل قرینه ادامه دهید؛ به این صورت که ۹ پایه بلند، و ۲ پایه بلند را یک گره و دیگر پایه ها بلند را نیز در گره های بعدی متصل کنید.
 2. در این مرحله نیز به وسیله بافت نامرئی سومین زنجیره را به ابتدای رج ها متصل کنید.
 3. در این مرحل از آموزش بافت صندل نیز باید ۳ زنجیره و ۱ پایه بلند را در گره های نامرئی ببافید و سپس به همین ترتیب ۱۷ پایه بلند را در گره های بعدی به همین صورت ببافید.
 4. حالا باید ۲ مرتبه، ۲ پایه بلند را در گره های بعدی با یک دیگر ببافید.
 5. در اینجا ۱۶ پایه بلند، و ۲ پایه بلند تر در یک گره، باید یک پایه بلند ببافید و به وسیله گره های نامرئی سومین زنجیره ابتدایی را به اولین رج وصل کنید.

آشنایی با مراحل پشت بافت صندل

 • مراحل بافت پشت صندل

 1. در این مرحله باید از سمت راست وسط کفی، ۹ گره را بشمارید و سپس قلاب را در گره نهم فرو کنید.
 2. تا رسیدن به طرف دیگر صندل می بایست، ۱۹ پایه کوتاه تر ببافید.
 3. ۳ زنجیره نیز در این قسمت ببافید و در برگشت نیز ۱۸ پایه بلند تر از رج قبل ببافید.
 4. در اینجا باید ۱ زنجیره، ۲ بلند و ۱ گره نامرئی به بافت اضافه گردد.
 5. همچنین ۲ پایه بلند و ۱ گره نامرئی نیز ببافید و این روال را تا پایان رج ادامه دهید.
 6. به وسیله کاموای قرمز در بافت صندل خود ۱ زنجیره ببافید.
 7. همچنین باید ۲ پایه کوتاه و ۱ گره نامرئی نیز به بافت خود اضافه کنید.
 8. تا پایان رج باید این مراحل را به ترتیب انجام دهید.
 1. باید ۲۰ زنجیره را برای تشکیل بند صندل خود ببافید.
 2. به زنجیره هفتم که رسیدید باید در هر یک از زنجیره ها، بافت نامرئی را نیز ایجاد کنید.
 3. حلقه ای که به عنوان بند به روی صندل ایجاد کردید را می توان به وسیله بند کفش و یا دکمه تزئین کرد که به وسیله آن صندل در قالب پای شما قرار گیرد.
 4. قابل به ذکر است که انتهای نوار بند کفش را می بایست به کفش صندل خود بدوزید.
 • بافت گل تزئینی برای صندل

 1. در اینجا باید یک حلقه جادویی ایجاد کنید و در ۲ زنجیره آن، ۶ پایه کوتاه تر از یک دیگر ببافید.
 2. به وسیله بافت نامرئی، زنجیره ای در ابتدای آن تشکیل دهید.
 3. حالا باید نخ قرمز را به قلاب متصل کرده و سپس ۴ زنجیره به همراه ۱ گره نامرئی در همان جا ببافید.
 4. در گره های بعدی نامرئی نیز باید ۴ زنجیره به همراه ۱ بافت نامرئی در همان جا بدوزید. توجه داشته باشید که عبارت گفته شده باید به مراتب ۴ تکرار و تکرار شوند.

آشنایی با آموزش بافت صندل

 • اتصال بند های صندل به یک دیگر به وسیله بافت

 1. در این مرحله باید ۱۵ زنجیره ببافید.
 2. گل بافته شده را نیز به مرکز صندل بدوزید.
 3. ۴ گره از پشت صندل به ترتیب بشمارید و سپس بند را در گره پنجمی بدوزید.
 4. بند دیگری را نیز باید در گره ششمی ببافید.
 5. توجه داشته باشید که طرف دیگر را نیز باید به صورت قرینه به همین شکل ببافید.
 6. دکمه و بند صندل خود را بدوزید.

آموزش بافت صندل زیبا و دخترانه شما به پایان رسید، امیدواریم که از این آموزش در کنار ما لذت برده باشید.

همان طور که می دانید از یگر هنر های چشم گیر قلاب بافی می توان به بافت کفش و صندل اشاره کرد. در ادامه این مطلب روش های مرتبط با بافت صندل مروارید را مطالعه می کنید که پس از بافت و پوشش، می توانید زیبایی دو چندانی به پاهای خود ببخشید.

 • وسایل مورد نیاز برای بافت

 1. زیره کفی
 2. ۱۰۰ گرم نخ مرسریزه یا ۱ عدد کلاف
 3. ۱ بند مروارید
 • مراحل بافت صندل

 آموزش بافت صندل مرواریدی

 1. در ابتدای کار باید ۲۸ زنجیره ببافید.
 2. رج دوم را نیز از داخل زنجیره دوم، یک پایه کوتاه تر تا به آخر ببافید. توجه داشته باشید که تا به آخر این روند باید در ۲۷ پایه کوتاه تر تشکیل داده شود.
 3. رج سوم را نیز باید با تمام رج های برگشتی، یک زنجیره و دو پایه کوتاه تر در داخل پایه های کوتاه اولیه ایجاد کنید.
 4. رج بعدی را باید با دو پایه کوتاه تشکیل داد و به همین صورت در پایه های کوتاه اول و سه پایه کوتاه دیگر در پایه های بعدی تکرار کنید.
 5. حالا باید ۱۰ زنجیره ببافید.
 6. داخل هر زنجیره می بایست ۳ پایه کوتاه تر به شکل گل تشکیل دهید.
 7. پس از بافت ۵ پایه کوتاه دیگر، باید همانند قبل و دو مرتبه ۱۰ زنجیر تکراری همانند قبل به روی زنجیره های سه پایه کوتاه دیگر ایجاد کنید.
 8. در این جا باید ۵ گل به وسیله بافت های شما ایجاد شده باشد.
 9. در بافت رج های برگشتی باید ۲ پایه کوتاه را در دیگر پایه های کوتاه ایجاد کنید.
 10. ۳ رج را پس از آنکه گل زدید، باید پایه های کوتاه دیگری برای بازگشت رج نیز ایجاد کنید.
 11. در این مرحله باید ۲ پایه کوتاه را در پایه های اولی و در دیگر ۳ پایه های کوتاه ببافید.
 12. پس از آن باید ۱۰ زنجیره را که در داخل هر زنجیر ۳ پایه کوتاه و ۵ پایه کوتاه تر وجود دارد، در پایه های بعدی ایجاد کنید.
 13. حالا ۱۰ زنجیر را دو مرتبه در هر یک از زنجیر های ۳ پایه کوتاه تر دیگر تا به آخر ادامه دهید.
 • مراحل پایانی آموزش بافت صندل مرواریدی

 1. در اینجا باید مدل هر یک از گل های بافته شده، همانند قبل باشد.
 2. پس از آنکه به هر یک از رج ها گل مربوط را زدید، باید ۳ رج پایه کوتاه و ساده تر نیز ببافید.
 3. پس از آنکه به هر یک از گل ها ۳ رج پایه کوتاه تر متصل کردید، باید این روند را تا زمانی که اعداد گل ها به ۹ برسد، ادامه دهید.
 4. پس از آن که تعداد گل را به عدد مشخص رساندید، باید ۳ رج پایه کوتاه تر نیز به بافت صندل خود اضافه نمایید.
 5. در ادامه آموزش بافت صندل باید رج های اولی را تا به آخر همانند دیگر رج ها پایه های کوتاه تر ببافید.
 6. باید در همه رج های برگشتی، فقط در ۲ تا از آنان پایه کوتاه تر متصل کنید.
 7. حالا باید به گل ها مروارید بدوزید.
 8. روی کفی کفش نیز باید پایه های کوتاه از بافت ایجاد کنید و سپس به فاصله ۱ سانتی متری به روی هر زنجیر، ۲ پایه کوتاه تر ایجاد گردد.
 9. حالا در این مرحله باید کفی را به پایه های کوتاه تر متصل کنید.
 10. روی کفش را نیز باید به وسیله کفی در هر دو طرف بافت های متقارن ایجاد کنید.
 11. به روی زیره کفش بافت را قرار دهید و سپس با چسب آهن آنان را به یک دیگر بچسبانید. این کار را می توانید بر عهده کفاشی ها و کسانی که چسب های مخصوص به این کار را دارند، محول کنید.

 آموزش بافت صندل های زیبای کوکانه

اگر از مطالعه این مطلب از بخش هنر های زیبایی در منزل لذت بردید، توصیه می شود با کلیک به روی دیگر مطالبی همچون آموزش بافت دستگیره پنکه ای و بافت کلاه دخترانه باری دیگر با ما در مطالب قلاب بافی همراه شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا